REGULAMIN

 
 

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne.

2. Definicje zawarte w regulaminie.

3. Kontakt ze sklepem.

4. Wymagania techniczne.

5. Informacje ogólne

6. Zakładanie konta w sklepie

7. Zasady składania Zamówienia

8. Produkt

9. Oferowane metody płatności oraz dostawy

10. Prawo odstąpienia od umowy. Umowy zawierane z przedsiębiorcami

11. Prawo odstąpienia od umowy. Umowy zawierane z konsumentami

12. Reklamacja produktu

13. Gwarancja

14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

15. Dane osobowe w Sklepie internetowym

16. Postanowienia końcowe

17. Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Story is here, dostępny pod adresem internetowym https://storyishere.pl od Fabryka Kreatywna Wojciech Długosz, ul. Stefana Batorego 14/5, 41-902 Bytom, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6262760809, REGON 241560070.

1.2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Definicje zawarte w regulaminie

2.1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym www.storeishere.pl. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;

2.2. Sprzedawca – Fabryka Kreatywna Wojciech Długosz, ul. Stefana Batorego 14/5, 41-902 Bytom, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6262760809, REGON 241560070.

2.3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.storeishere.pl;

2.4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.5. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

2.6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

2.13. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Kontakt ze Sklepem

3.1. Adres Sprzedawcy: ul. Stefana Batorego 14/5, 41-902 Bytom, Polska

3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@storyishere.pl

3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 661-399-334

3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 40 2490 0005 0000 4500 3583 0585

3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

3.6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 10:00-18:00

4. Wymagania techniczne

4.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);c. włączona obsługa plików cookies.

5. Informacje ogólne

5.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami punktem 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5.3. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.5. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie ceny podane na stronie Sklepu są wyłącznie cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena podawana jest przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia i zależy od użytych materiałów, rozmiarów produktu i wybranego wykończenia.

5.6. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci: Formularza zamówienia i Newslettera. Za świadczenie tych usług sklep internetowy nie pobiera żadnych opłat. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e- mail na adres e-mail Sprzedawcy. Powyższa usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony.

6. Zakładanie Konta w Sklepie

6.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa firmy (jeśli dotyczy), imię i nazwisko, adres siedziby / zamieszkania, adres wysyłki (jeśli jest inny), numer telefonu, adres e-mail, hasła.

6.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

6.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@storyishere.pl lub pisemnie na adresy podane w pkt 3 Regulaminu.

7. Zasady składania Zamówienia

7.1. W celu złożenia Zamówienia należy:a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt 8.3;f. kliknąć przycisk “Purchase”.

8. Produkt

8.1. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.storyishere.pl

8.2. Produkty wykonywane są z najwyższej jakości materiałów, w tym skór naturalnych. Wszelkie rysy, zadrapania, kruszenie włosia powstające w miarę używania nie wpływają na jakość przedmiotu, a jedynie na jego charakter i wynikają z naturalnych właściwości użytych materiałów.

8.3. Sklep dochowuje należytej staranności by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sklepem.

9. Oferowane metody dostawy oraz płatności

9.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:a. Przesyłka kurierska;b. Paczkomaty InPost.

9.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:a. Płatności elektroniczne;b. Płatność kartą płatniczą.

9.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

10. Wykonanie umowy sprzedaży

10.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z punktem 7 Regulaminu.

10.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10.3. Klient o ile z jakichś powodów nie dokona tego w trakcie zakupu - obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

10.4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

10.5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy lub gotowości odbioru jest najdłuższy podany termin.

10.6. Początek biegu terminu dostawy lub gotowości odbioru Produktu liczy się od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

10.7. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedawcę Produktów z przyczyn zależnych/niezależnych od Sprzedawcy, Klient winien otrzymać stosowną informację drogą elektroniczną i/lub telefoniczną wyjaśniającą zaistniałą sytuację i określającą nowy termin dostawy.

10.8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej, Europy.

10.9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce FAQ oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Prawo odstąpienia od umowy.Umowy zawierane z przedsiębiorcami

11.1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.

11.2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

11.3. Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11.5. Sklep rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

11.6. Sklep umożliwia Klientom składanie zamówień indywidualnych. Rozumie się przez to wszelkie zmiany dokonywane w produktach na życzenie Klienta, jak zmiana wielkości, fasonu, wykorzystanych materiałów, sposobu wykończenia i dodatków. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne określone w punkcie poprzedzającym, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11.7. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

12. Prawo odstąpienia od umowy.Umowy zawierane z konsumentami

12.1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

12.2. Bieg terminu określonego w pkt 11.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

12.3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu (patrz załącznik Regulaminu).

12.4. Oświadczenie może być wysłane na adres e-mail- dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w punkcie 3 Regulaminu.

12.5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

12.6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

12.7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

12.8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

12.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.

12.10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

12.11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12.12. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

12.13. Sklep umożliwia Klientom składanie zamówień indywidualnych. Rozumie się przez to wszelkie zmiany dokonywane w produktach na życzenie Klienta, takie jak tłoczenia, zmiana wielkości, fasonu, wykorzystanych materiałów, sposobu wykończenia i dodatków.

12.14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne określone w punkcie poprzedzającym, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

13. Reklamacja produktu

13.1. Sklep obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

13.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym lub z tytułu Gwarancji (patrz p.14). Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

13.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

13.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

13.5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:a. imię i nazwisko lub firmę kupującego;b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;c. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);d. opis lub/i zdjęcia wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;e. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);f. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

13.6. Sklep potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do pracowni Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

13.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

13.8. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia materiału (np. zmiany wyglądu skóry, jej odbarwiania się, starzenia, rozciągania, wycierania się warstw skóry), farbowanie skór barwionych oraz mechaniczne uszkodzenia związane z normalnym użytkowaniem produktu lub użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem (dokładny opis użytkowania produktów znajduje się na stronie Producenta www.storyishere.pl w zakładce Materiał i zasady użytkowania produktów Story is here).

13.9. Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie wady ukryte wynikające z przyczyn konstruktorskich lub materiałowych.

14. Gwarancja

14.1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie objęte są 2 letnią gwarancją.

14.2. Do trybu zgłaszania wad objętych gwarancją stosuje się postanowienia dotyczące zgłaszania reklamacji.

14.3. Gwarancja obejmuje wady ukryte wynikające z przyczyn konstrukcyjnych, nie materiałowych, nie zaś te, które powstają w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu. W szczególności gwarancja nie obejmuje naturalnych procesów zmiany wyglądu skóry, jej przebarwiania się i naturalnego starzenia, rozciągania, a także farbowanie skór barwionych oraz mechanicznych uszkodzeń związanych z normalnym użytkowaniem produktu lub użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczaniem (dokładny opis użytkowania produktów znajduje się na stronie Producenta www.storyishere.pl w zakładce Materiał i zasady użytkowania produktów Story is here).

14.4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

14.5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

15. Dane osobowe w Sklepie internetowym

15.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

15.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

15.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:a. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.b. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

15.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

16.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

16.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

16.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

● Adresat: __________________________________________________________________

● Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

● Data zawarcia umowy __________.

● Data odbioru produktów __________.

● Imię i nazwisko konsumenta(-ów) __________.

● Adres konsumenta(-ów) __________.

● Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

● Data____________