ZWROTY I REKLAMACJE

 
 

ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość.
Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:
· pisemnie na adres: Store is here Wojciech Długosz ul. St. Batorego 14/5 41-902 Bytom

· w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@storyishere.pl


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „regulamin sklepu/pkt 17”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności za złożone zamówienie, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa. Nie ponosimy kosztów zwrotu towaru przez Państwa, w przypadku jego odsyłki do siedziby firmy. Towar zwracany jest na Państwa koszt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać
się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Informujemy, że ponoszą Państwo odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W trakcie sprawdzania przedmiotu prosimy więc o obchodzenie się z nim tak jak sprawdza się towar w sklepie stacjonarnym.

Ważne! W przypadku zamówień indywidualnych (zmiany dokonywane w produktach na Państwa życzenie – stemple, tłoczenia, indywidualny dobór materiałów, zmiana wielkości, fasonu, sposobu wykończenia i dodatków w tym przypadku nie przysługuje prawo zwrotu.

Reklamacja produktu

Produkty Story is here są objęte 2 letnią gwarancją. Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie wady ukryte wynikające z przyczyn konstruktorskich lub materiałowych. Dotyczy ona produktów które były użytkowane zgodnie z naszymi zaleceniami (dokładny opis użytkowania produktów znajduje się na naszej stronie www.storyishere.pl w zakładce Materiał i zasady użytkowania naszych produktów).

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia materiału (np. zmiany wyglądu skóry, jej odbarwiania się, starzenia, rozciągania, wycierania się warstw skóry), farbowanie skór barwionych oraz mechaniczne uszkodzenia związane z normalnym użytkowaniem produktu lub użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczaniem.

Reklamacji nie podlegają wady widoczne w momencie zakupu, tj wady mechaniczne takie jak rozerwania, przecięcia i przetarcie materiału, zacieki, plamy i innego rodzaju zabrudzenia, a także wady powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.
Ważne! Udzielamy 2 letniej gwarancji na nasze produktu. Na jej podstawie również możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Reklamację możesz złożyć na przykład:

· pisemnie na adres: Story is here Wojciech Długosz, ul Batorego 14/5 41-902 Bytom
· w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@storyishere.pl
Podaj w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Składając reklamację mogę Państwo skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

tylko i wyłącznie wady ukryte wynikające z przyczyn konstrukcyjnych lub materiałowych

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu.

Dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r.

W tym wypadku uprawnienia mają co do zasady charakter dwuetapowy, co oznacza, że masz możliwość
przejścia do drugiego etapu uprawnień dopiero po uprzednim wyczerpaniu uprawnień z pierwszego etapu:
1) Etap: naprawa / wymiana
Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, możesz żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają
nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z
umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
naraziłby Cię inny sposób zaspokojenia.
2) Etap: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy
Jeżeli z przyczyn określonych powyżej, nie możesz żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Cię na znaczne niedogodności, to masz prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
Ważne! Od umowy nie możesz odstąpić, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna.

W tym wypadu uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że masz możliwość
korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:
1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt
na wolny od wad albo wadę usuniemy.

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany
albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia
wady.
- Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
2) Grupa: naprawa/wymiana
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia
wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: Story is here Wojciech Długosz, ul Batorego 14/5 41-902 Bytom. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Dodatkowe ograniczenia związane z reklamacją produktu dotyczące klientów nie będących konsumentów mogą być zawarte w regulaminie naszego sklepu.


Inne reklamacje
W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego.
W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.